Zaproszenie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sami Swoi” Samociążek uprzejmie zapraszam na  Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 19.06.2021 roku na terenie naszego ogrodu obok hydroforni. Obrady Walnego Zebrania rozpoczną się o godzinie 10.00 (I termin), a w przypadku braku  kworum o godzinie 10.30 (II termin). W przypadku gdy wystąpi sytuacja nadzwyczajna (n. p. deszcz, pandemia), która  uniemożliwi zorganizowanie Walnego Zebrania w w/w formie to (po uprzednim ogłoszeniu) głosowanie odbędzie się  w n/w sposób:

·    Do urny  w hydroforni  w dniu 19.06.2021 r. w godz.  od 10.00 do 12.00

·    Elektronicznie do skrzynki e-mail.

PORZĄDEK ZEBRANIA :

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Zatwierdzenie regulaminu obrad.

5.      Wybór Komisji:

·         Mandatowo-skrótacyjnej

·         Uchwał i wniosków

6.      Sprawozdanie Zarządu za rok 2020.

7.      Prezentacja Planu Pracy na rok 2021 rok.

8.      Bilans i sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

9.      Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2020 rok.

10.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

11.  Protokół Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12.  Dyskusja.

13.  Podjęcie i zatwierdzenie uchwał.

14.  Wolne głosy i wnioski.

15.  Zakończenie obrad.

Załącznik:    WYJAŚNIENIA

Z poważaniem

Prezes Jerzy Wilk

WYJAŚNIENIA

·         Zgodnie z § 12 ust. 5 Statutu uchwały Walnego Zebrania podjęte w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu i obowiązują wszystkich działkowców naszego ogrodu.

·         Zgodnie z § 12 ust. 6 Statutu w Walnym Zebraniu biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

·         Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby, które złożyły deklarację członkowską i zostali przyjęci Uchwałą Zarządu w poczet członków Stowarzyszenia – § 8 ust. 2 Statutu.

·         Działkowcy, którzy nie przystąpili do Stowarzyszenia, uczestniczą w zebraniu na prawach zaproszonych gości. 

·         Wszystkie projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty, nad którymi będzie obradowało Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia, będą  dostępne na naszej  n/w stronie internetowej.

·         Ponadto w/w projekty uchwał i dokumenty będą  do wglądu na terenie ogrodu u n/w osób:

1)      Prezes Jerzy Wilk    działka nr 98,    telefon  503 465 317

2)      Księgowa Bogumiła Kocieniewska     działka nr 81,     telefon  515 550 117.

·         W przypadku konieczności zorganizowania  Walnego Zebrania w formie głosowania do urny oraz do skrzynki e-mail podjęte będą następujące działania:

1)      z wyprzedzeniem zostanie podana informacje  na n/w stronie internetowej oraz w skrzynkach e-mail członków Stowarzyszenia i w gablotach na terenie ogrodu,

2)      do skrzynek e-mail członków Stowarzyszenia zostaną wysłane karty do głosowania; za ich pośrednictwem będzie można głosować nad pojęciem  uchwał,

3)      członkowie Stowarzyszenia, którzy nie będą  głosować   do skrzynek e-mail, będą mogli oddać swoje głosy do urny wystawionej w hydroforni w w/w terminie.

            Nasza strona internetowa:     biuro@samiswoi.bydgoszcz.pl.