Zaproszenie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sami Swoi” Samociążek uprzejmie zapraszam na  Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 22.03.2019 roku w sali konferencyjnej Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego „ZAWISZA” usytuowanego przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.
Obrady Walnego Zebrania rozpoczniemy o godzinie 16.30 (I termin) a w przypadku braku  kworum o godzinie 17.00 (II termin).
Przywołując Statut naszego Stowarzyszenia, przypominam:
– zgodnie z § 12  ust. 6 – w Walnym Zebraniu biorą udział – z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, z głosem doradczym – członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście,
– zgodnie z § 12 ust. 5 Statutu – uchwały Walnego Zebrania podjęte w II terminie, są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu i obowiązują wszystkich działkowców naszego ogrodu.

PORZĄDEK ZEBRANIA

1.Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

5. Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej, uchwał i wniosków

6. Sprawozdanie Zarządu za kadencję 2014 – 2019.

7. Bilans finansowy za 2018 rok.

8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2018 rok.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.

10. Protokół Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami – zatwierdzenie.

12. Głosowanie absolutorium dla ustępujących władz.

13. Prezentacja Planu Pracy na II kadencję i Preliminarza na 2019 rok.

14. Wybór nowych władz Stowarzyszenia. Protokół Komisji Skrutacyjnej.

15. Dyskusja.

16. Zatwierdzenie:
– wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz ogrodu,
– liczby godzin pracy na rzecz ogrodu lub ekwiwalentu za tę pracę,
– planu pracy na II kadencję,
– preliminarza finansowego na  2019 rok,
– zmian w statucie Stowarzyszenia,
– innych – dotyczących działalności ogrodu.   

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zakończenie obrad.

UWAGA:

  • członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są działkowcy, którzy złożyli deklarację członkowską i zostali przyjęci Uchwałą Zarządu w poczet członków Stowarzyszenia – § 8 ust. 2 Statutu,
  • pozostali działkowcy (którzy nie przystąpili do Stowarzyszenia) uczestniczą w zebraniu na prawach zaproszonych gości,
  • działkowców chcących przystąpić do Stowarzyszenia zapraszamy na Zebranie z wypełnioną  deklaracją,
  • preliminarz na 2019 rok oraz bilans na finansowy na dzień 31.12.2018 r. znajduje się do wglądu od 6 marca br. w godzinach 900-1200 u   księgowej – p. Bogumiły Kocieniewskiej, ul. Św. Trójcy 31/19, tel. 52 345 40 79,
  • wszystkie projekty, nad którymi będzie obradowało Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia będą sukcesywnie zawieszane na naszej  stronie internetowej: samiswoi.bydgoszcz.pl,
  • w załączeniu do zaproszenia: sprawozdanie Zarządu za kadencję 2014 – 2019, plan pracy Zarządu na II kadencję,
  • adres do korespondencji internetowej: biuro@samiswoi.bydgoszcz.pl,

UWAGA: Otwarcie wody do podlewania nastąpi 13 kwietnia br. o godzinie 11.00