Informacja od Zarządu

Zarząd, wobec braku możliwości zwołania na najbliższy czas Walnego Zgromadzenia, po konsultacji z prawnikami postanowił zaproponować prowizorium budżetowe, aby nie dopuścić do utraty płynności finansowej Ogrodu. Właściciele działek otrzymali nowe naliczenia opłat na 2021 rok. Powyższą informację umieszczono na tablicach ogłoszeń na terenie działek. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ogłoszeniem. Zarząd informuje, że ostateczną decyzję w sprawie proponowanej stawki podejmie Walne Zgromadzenie zwołane w możliwie najszybszym terminie.

Z poważaniem, Zarząd.